Forældresamarbejde

Et godt og trygt forældresamarbejde om barnets trivsel og læring har stor betydning, både for barnet, forældrene og det pædagogiske personale.

Samarbejdet er nøglen til at forstå barnet bedst, og det giver muligheden for se på barnet med flere perspektiver. Når samarbejdet fungerer godt, kommer det barnet til gode. Forældrene er de primære voksne i barnets liv, og vi skal inddrage dem aktivt for at fremme barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

I Børnehuset Heimdal lægger vi stor vægt på den daglige kontakt med forældrene, dette giver mulighed for vigtig viden og perspektiver i forhold til barnets trivsel og udvikling. Derudover forsøger vi at skrive eller dokumenter børnenes hverdag via billeder, på Aula flere gange om ugen.

Vi anser forældrene som vigtige personer i barnets liv og som en afgørende ressource i samarbejdet om barnets trivsel, udvikling, dannelse og læring. Vi har derfor et stort fokus på at skabe en god relation og vægter det uformelle møde i garderoben, hvor tillid, relation og et godt samarbejde udspringer.

Forældresamtaler

Vi mener, at alle samtaler skaber mulighed for et godt samarbejde mellem det pædagogiske personale og jer, et samarbejde der bygger på gensidig tillid og respekt. Vi lægger stor vægt på hverdagssamtalerne omkring oplevelser med jeres barn, det er med til at bevare en tæt kontakt og god relation til hjemmet, samt skaber sammenhæng mellem institution og hjem.

Vuggestue

Ved opstart i vuggestuen afholdes den første samtale i hjemmet i samarbejde med jeres tilknyttede sundhedsplejen, efter opstart er der en tremåneders samtale om hvordan indkøringen er gået. Herefter afholdes der samtaler efter behov. Som forældre er man altid velkommen til, at tage fat i personalet hvis man har brug for en samtale omkring sit barn.
I overgangen fra vuggestue til børnehave afholdes en overleveringssamtale, hvor en pædagog fra børnehaven også deltager. Forinden overleveringsamtalen har personalet lavet en ressourcevurdering samt en sprogtest på jeres barn, som vi tager udgangspunkt i ved samtalen.

Børnehave

Ved opstart i Børnehaven inviteres i til en rundvisning hvor vi drøfter hvordan den første tid kommer til at forløbe. Efter opstart afholdes der en tre-månederssamtale om hvordan indkøringen er gået. Herefter afholdes der forældresamtaler en gang om året. Forinden samtalen har personalet lavet en ressourcevurdering samt en sprogtest på jeres barn, som vi tager udgangspunkt i ved samtalen.

Derudover afholdes der i institutionen forældre arbejdsdag, højtids arrangementer og bedsteforældredag, hvor vi invitere forældre og bedsteforældre indenfor.

Bestyrelsen

Børnehuset Heimdal har også en forældre bestyrelse, hvor der blandt andet bliver orienteret om pædagogiske tiltag, er mulighed for at kommer med ideer og hvor der er plads til diskussioner og refleksioner, omkring børnenes hverdag. Vi synes at forældre perspektivet såvel som børneperspektivet, er en vigtig vinkel at få med når vi skal kigge på egen praksis.

”Forældrene er eksperter i deres barn. Vi er eksperter i børn generelt”